HĐND Thành phố Vĩnh Yên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

04/03/2019

Sau 3 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hoạt động của HĐND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, được cử tri và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Trong năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của thành phố, chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND thành phố đã đề ra. Việc đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND thành phố được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các kỳ họp cũng như quyết định kịp thời nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để tổ chức tốt các kỳ họp, TTHĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND thành phố sớm tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế, thẩm tra đối với các nội dung đã được đăng ký trình tại kỳ họp để nắm sát, có cơ sở thực tiễn, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, làm cơ sở để HĐND thảo luận, quyết định và ban hành các nghị quyết đảm bảo tính sát đúng, trọng tâm. Cùng với đó, Thường trực HĐND thành phố  đã triển khai các nội dung chuẩn bị cho lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo theo đúng quy trình, hướng dẫn. Các nội dung chất vấn được thực hiện theo hướng mở, nội dung hỏi và trả lời ngắn gọn, trọng tâm, khắc phục căn bản việc người trả lời chất vấn đọc các báo cáo chuẩn bị trước; tăng cường tranh luận, phản biện giữa đại biểu với người trả lời chất vấn.

Hoạt động giám sát, tiếp công dân được quan tâm, trong năm HĐND và TTHĐND thành phố tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 82 của HĐND thành phố về việc nâng cao chất lượng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020; việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện Nghị quyết số 25 của HĐND thành phố về: một số biện pháp phát triển thể dục thể thao thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020; giám sát hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay.. Hàng tháng định kỳ vào ngày mùng 10 và 20, đại biểu HĐND thành phố đã phối hợp cùng UBND thành phố tiếp công dân theo quy định của pháp luật

Cùng với đó Thường trực HĐND thành phố đã quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Việc tổng hợp kiến nghị của cử tri được sàng lọc ngay từ cơ sở, phân loại theo thẩm quyền giải quyết; phân công các ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát từng nội dung giải quyết ý kiến cử tri; tổ chức thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến cử tri qua báo cáo của UBND, yêu cầu làm rõ kế hoạch, lộ trình giải quyết; đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, giám sát thực hiện. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới HĐND thành phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho đại biểu HĐND thành phố, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đại biểu dân cử. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là chất lượng các báo cáo; các hoạt động giám sát, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm; thảo luận quyết định các nội dung quan trọng của thành phố. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa TTHĐND với UBND-UBMTTQ thành phố. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri; quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư của công dân theo luật định…

Có thể thấy rằng, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố Vĩnh Yên đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đô thị Vĩnh Yên ngày càng văn minh, hiện đại.

                                                                       T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày: