Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

03/07/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190672969   -   00 Thời điểm đăng tải  29/06/2019 08:17
 Số hiệu KHLCNT 20190642821
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z034755 - Ban chấp hành Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn sự nghiệp năm 2019
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/06/2019 - 08:17 Đến ngày  08/07/2019 - 08:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 08/07/2019 - 08:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.174.615.000 VND (Một tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm mười năm nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
2019/06/20190672969-00_Bieu mau dinh kem tren he thong.pdf

Nguồn: thongtindauthau.com.vn