Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường Tiểu học Ngô Quyền

04/07/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190702462   -   00 Thời điểm đăng tải  01/07/2019 15:42
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Nhiệm vụ thực hiện Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường Tiểu học Ngô Quyền
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường Tiểu học Ngô Quyền
 Nguồn vốn Nguồn chi bảo vệ môi trường trong dự toán ngân sách thành phố năm 2019
 Bên mời thầu Z023005 - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố VĨnh Yên
 Số hiệu KHLCNT 20190702129
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 05/07/2019 - 14:00 Đến ngày  12/07/2019 - 14:00
 Địa điểm Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên (Đường Hà Huy Tập, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
 Giá bán 200.000 VND
 Thời điểm mở thầu 12/07/2019 - 14:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường Tiểu học Ngô Quyền

Nguồn: thongtindauthau.com.vn