Bổ sung giá đất ở vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn T.P Vĩnh Yên đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày31/12/2014 (lần 3) (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

31/12/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: