Thành phố sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra thông tin thị trường lao động phần cầu lao động năm 2019 trong thời gian từ 10-31/3/2019

08/03/2019

Theo kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động phần Cầu lao động năm 2019 của BCĐ giải quyết việc làm tỉnh, toàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra toàn bộ các doanh nghiệp có hoạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm điều tra để thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động phần Cầu lao động năm 2019.

Theo đó, Ban chỉ đạo GQVL các huyện, thành phố sẽ tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ điều tra từ ngày 10/3-31/3/2019. Từ ngày 01/4 - 30/4/2019 sẽ triển khai điều tra, điều tra viên trực tiếp phỏng vấn người sử dụng lao động và ghi thông tin theo mẫu phiếu có xác nhận của người sử dụng lao động. Thời gian nghiệm thu, mã hóa, nhập thông tin vào phần mềm cầu lao động sẽ được thực hiện  từ 1/5 – 16/6/2019.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động phần cầu lao động năm 2019 trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của tỉnh đề ra. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai, thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu.

                                               T/h: Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: