Báo cáo số 47/BC-VP thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2007 dự kiến Chương trình công tác tháng 11/2007 của UBND thành phố Vĩnh Yên

20/12/2007

UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
VĂN PHÒNG
__________

Số: 47/BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 01năm 2007BÁO CÁO
Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2007
dự kiến Chương trình công tác tháng 11/2007
của UBND thành phố Vĩnh Yên 

I - Các  nội   dung Công tác  Thường  trực UBND  thành  phố  kết  luận đã được  triển khai :

1- Về sản xuất nông nghiệp :

- Chỉ đạo phòng kinh tế :

+ Hướng dẫn các xã, phường, các HTX Chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông năm 2007. Tính đến ngày 26/10/2007 toàn thành phố đã triển trồng cây vụ đông được 795,35 ha trong đó: Ngô: 481,38 ha, Đậu Tương: 40,8ha, Lạc: 27,28 ha; Khoai Lang:157,81 ha; rau màu: 88,08ha đảm bảo kế hoạch đạt ra.

+ Triển khai kế hoạch tiêm phòng, khử trùng tiêu độc đợt II năm 2007. Tính đến hết tháng10/2007 trên địa bàn thành phố đã có 9/9 đơn vị triển khai tiêm. Tổng số gia cầm được tiêm là 147.761 con; trong đó gà: 126.003, Vịt 21.758 con; Tiêm vác xin lở mồm long móng ở phường Tích Sơn và phường Liên Bảo: Trâu, bò 90 con, lợn nái, lợn đực giống 82; tiêm vác xin tụ huyết trùng 50 con lợn ở phường Tích Sơn.

- Đăng ký 04 đề tài khoa học năm 2008 trình  Thường trực Hội đồng khoa học Tỉnh phê duyệt: Nghiên cứu, thúc đẩy quá trình công nghiệp trong nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; Điều tra, đánh giá, năng lực tiếp nhận thông tin của nông dân và đề xuất các phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp cho nông dân thành phố; Điều tra đánh giá hiện trạng, sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; Nghiên cứu các nguyên nhân gây bệnh vàng lá lúa, xây dựng quy trình, biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá lúa.

- Chỉ đạo các xã, phường các HTX nông nghiệp đăng ký  xây dựng khu sản xuất tập trung và vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá, trong đó tập trung đăng ký sản xuất tập trung. Hiện đã có 2 đơn vị đăng ký là phường Hội Hợp với 43,9 ha diện tích trồng lúa lai Nghi Hương 2308; bí đỏ 12,9ha; phường Đồng Tâm đăng ký 25ha trồng lúa Nghi hương 2308.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án Tỉnh, UBND phường Hội Hợp, UBND phường Đống Đa mở lớp điểm bồi dưỡng nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh về nông nghiệp cho khoảng trên 200 nông dân  tại phường Hội Hợp  ngày 15/10/2007, phường Đống Đa ngày 16/10.

- Tổ chức khảo sát tình hình các công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố để tham mưu UBND thành phố đưa vào danh sách các hạng mục đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi. Qua kiểm tra cho thấy: Hệ thống kênh, mương dẫn nước đồng Đề Giao, Mả Khéo, Cầu Đông, Mả Sái, Sốc Hội, Đồng Mái phường Hội Hợp; đồng Lai Sơn, đồng Đông Đạo phường Đồng Tâm đã xuống cấp cần cải tạo.

- Tiếp tục đôn đốc công tác trực phòng chống lụt bão và tăng cường kiểm tra an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2007.

"xem tiếp"