Báo cáo số 106 /BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 về Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007, kế hoạch năm 2008

17/04/2008

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số: 106 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

                           Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2007

BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế- xã hội năm 2007, kế hoạch năm 2008
-----------------------

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010,  cùng với cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố ra sức thi đua sôi nổi lập thành tích Chào mừng các ngày Lễ  lớn trong năm, kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh. Là thành phố trẻ mới được thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ và Chính quyền, nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã phát huy những kết quả đạt đ­ược trong năm 2006, tận dụng những cơ hội, khai thác tốt các tiềm năng nội lực, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 của thành phố tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, kết quả đạt đ­ược cụ thể trên các lĩnh vực như­  sau:

(Xem chi tiết)