Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2008 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2008

10/10/2008

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số:30/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Vĩnh Yên, ngày 4  tháng 6  năm 2008

BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN
6 THÁNG CUỐI NĂM 2008
----------------------------------

 

        A-KẾT QUẢ ­ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008

I. Phát triển kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2008 ước đạt 3.285 tỷ đồng tăng 56,1% so cùng kỳ, đạt 55,52 % so kế hoạch năm 2008, trong đó:

1- Kết quả thực hiện sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

Tổng số các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay là 1207 cơ sở tăng 6 cơ sở so với cùng kỳ năm 2007. Thu hút đ­ược 18.852  lao động, so với cùng kỳ tăng thêm được 2574 lao động có việc làm. Thu nhập bình quân đạt trên 1.437.500 đồng/tháng/người, tăng 517.500đ so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị sản xuất ­CN- XD ước đạt 2.566 tỷ đồng đạt 54,43% so với kế hoạch năm và tăng 55% so với cùng kỳ, trong đó:

Về công nghiệp:

+ Công nghiệp Quốc Doanh: Giá trị sản xuất ­ước đạt 6,92 tỷ đồng, đạt 40,7% so kế hoạch và bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2007 .

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh: ­ước đạt 922 tỷ đồng, đạt 55,2% so với kế hoạch và tăng 25,3% so với cùng kỳ.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu t­ư n­ước ngoài: ước đạt 1165 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch và tăng 40,83% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất xây dựng: Tổng giá trị sản xuất xây dựng đạt 472 tỷ đồng đạt 54 % so kế hoạch và tăng 16,6% so với cùng kỳ .

(Xem tiếp)