Báo cáo số 8 /BC-VP ngày 25 tháng 8 năm 2008 về Thực hiện chương trình công tác tháng 8 và dự kiến chương trình công tác tháng 9/2008 của UBND thành phố Vĩnh Yên

27/11/2008

UBND THÀNH  PHỐ VĨNH YÊN
VĂN PHÒNG
___________

Số: 8 /BC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

   Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 8 năm 2008

BÁO CÁO
Thực hiện chương trình công tác tháng 8
và dự kiến chương trình công tác tháng 9/2008 của UBND thành phố Vĩnh Yên
——————

I. Các nội dung công tác UBND thành phố kết luận đã được triển khai:

1. Chỉ đạo phòng kinh tế:

- Phối hợp với các ngành chức năng và các xã, phường tăng cường công tác bảo vệ thực vật và triển khai chăm sóc vụ mùa năm 2008 đảm bảo đúng khung thời vụ.

 - Đăng ký với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự án đầu tư sản xuất lúa thuần, đậu tương, lạc và hạt giống ngô lai tại HTX giống cây trồng Quán Tiên phường Hội Hợp theo chương trình Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ; đồng thời đăng ký kế hoạch xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá vụ chiêm năm 2008- 2009, trong đó lúa chất lượng cao HT1 ở Thanh Trù 20ha, Đồng Tâm 30ha, Hội Hợp 20ha ; sản xuất rau an toàn (Bắp cải) ở Đồng Tâm 7ha.

- Trong tháng UBND thành phố đã ra quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ cho số trâu, bò bị chết do rét đậm, rét hại trong vụ xuân năm 2008. Tổng số là 14.000.000đ/14 đầu gia súc(1.000.000đ/con gồm: xã Thanh Trù 10 con, Đống Đa 3 con, Liên Bảo 1 con) từ nguồn ngân sách của tỉnh.

 (Xem tiếp)