Báo cáo số 09 /BC-VP ngày 29 tháng 9 năm 2008 về Thực hiện chương trình công tác tháng 9 và dự kiến chương trình công tác tháng 10/2008 của UBND thành phố Vĩnh Yên

27/11/2008

UBND THÀNH  PHỐ VĨNH YÊN
VĂN PHÒNG
___________

Số: 09 /BC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________

    Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2008

BÁO CÁO
Thực hiện chương trình công tác tháng 9
và dự kiến chương trình công tác tháng 10/2008 của UBND thành phố Vĩnh Yên
——————

I.Các nội dung công tác UBND thành phố kết luận đã được triển khai:

1. Chỉ đạo phòng kinh tế:

- Thực hiện nghị quyết 03 của tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong tháng 9 UBND thành phố đã chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức mở 06 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nông dân năm 2008 với trên 600 lượt nông dân tham dự học, các học viên tham dự được cấp phát tài liệu, hỗ trợ kinh phí 10.000đồng/người/ngày, học viên được học các chuyên đề về giới thiệu nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Đất đai với sản xuất nông nghiệp; Vốn cho sản xuất nông nghiệp nông thôn; Lao động và việc làm; Kinh tế thị trường (WTO); Phát triển nông nghiệp trong thời kỳ mới; Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Ngoài ra thành phố cũng đã phối hợp với Ban quản lý đề án tỉnh mở 04 lớp cho 400 lượt nông dân tham dự.

- Phối hợp với Phòng chăn nuôi thuỷ sản thuộc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh mở 01 lớp tập huấn cho các hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản trên địa bàn thành phố thời gian 01 ngày với số học viên tham gia là 50 người.

- Chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa năm 2008, hiện nay toàn địa bàn thành phố đã bước vào thu hoạch, tổng số diện tích lúa được thu hoạch tính đến ngày 29/9/2008 đạt 90% tổng diện tích lúa mùa toàn thành phố. Năng suất ước đạt 45 tạ/ha so với năm 2007 tăng 3,5 tạ/ha.

(Xem tiếp)