Báo cáo số 10 /BC-VP ngày 29 tháng 10 năm 2008 về Thực hiện chương trình công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11/2008 của UBND thành phố Vĩnh Yên

27/11/2008

UBND THÀNH  PHỐ VĨNH YÊN
VĂN PHÒNG
______________

Số: 10 /BC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________


    Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2008

BÁO CÁO
Thực hiện chương trình công tác tháng 10
và dự kiến chương trình công tác tháng 11/2008 của UBND thành phố Vĩnh Yên
——————

I. Các nội dung công tác UBND thành phố kết luận đã được triển khai:

1. Chỉ đạo phòng kinh tế:

-  Tiếp tục chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa năm 2008 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông. Năng suất vụ mùa năm 2008 ước đạt 45 tạ/ha tăng 3,5 tạ/ha so với năm 2007.

- Thực hiện các Quyết định số 649/QĐ-CT ngày 04/3/2008; QĐ số 1836/QĐ-CT ngày 12/6/2008; QĐ số 2595/QĐ-CT ngày 22/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai rét đậm, rét hại vụ xuân năm 2008 với kinh phí hỗ trợ là 649.841.000 đồng. UBND thành phố đã khẩn trương triển khai tại các Quyết định số 507/QĐ-CTUBND ngày 19/3/2008; QĐ số 887/QĐ-CTUBND ngày 10/7/2008; QĐ số 1035/QĐ-CTUBND ngày 14/8/2008 với tổng kinh phí đã cấp cho các cơ sở, xã phường là 649.841.000 đồng. Việc cấp kinh phí khắc phục thiên tai rét đậm, rét hại của Thành phố là rất kịp thời, nhân dân rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

- UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu, trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị cấp nốt thuỷ lợi phí năm 2007 với số tiền là: 570.344.675 đồng.

- Chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với phòng QLĐT kiểm tra, rà soát hệ thống kênh mương phù hợp với quy hoạch để phục vụ XD chương trình kiên cố hoá kênh mương giai đoạn 2008- 2012.

- Chỉ đạo phòng Kinh tế xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26 ngày 5/8/2008 Hội nghị BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

- Chỉ đạo các xã, phường tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay để cơ cơ sở đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ. Tiếp tục chỉ đạo công tác trực lụt bão năm 2008.

(Xem tiếp)