Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 10/6/2009 của UBND thành phố Vĩnh Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009

07/08/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
_________

Số 52/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

                             Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2009BÁO CÁO
Tình hình phát triển kinh tế - xã bội 6 tháng đầu năm
 và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009
____________

Sáu tháng đầu năm 2009, sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, trong toàn tỉnh và thành phố. Từ thực tế trên, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo điều hành sát sao, do đó tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển theo hướng tích cực và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, kết quả đạt được cụ thể như sau:

A KẾT QUẢ THỤC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

I. Phát triển kinh tế.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 2.183,96 tỷ đồng, đạt 32,83% so với kế hoạch năm 2009 và bằng 103,2% so với cùng kỳ. Trong đó:

1. Kết quả thực hiện sản xuất công nghiệp xây dựng:

Giá trị sản xuất côngnghiệp – xây dựng (theo giá cố định 94)6thángđầunăm2009 ước đạt 1.460,74 tỷ đồng, đạt 27,92% so với kế hoạch và bằng 95,8% so với cùng kỳ.

* Về công nghiệp:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.332,74 tỷ đồng bằng 27,16% so với kế hoạch và bằng 91,9% so với cùng kỳ.

+ Công nghiệp quốc doanh: Các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh hiện nay hầu hết đã chuyển sang cổ phần hoá. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ước đạt 3,060 tỷ đồng, đạt 12,88% so với kế hoạch và bằng 112,90% so với cùng kỳ.

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh: Giá trị sản xuất ước đạt 639,44 tỷ đồng, đạt 33,43% so với kế hoạch và bằng 119,30% so với cùng kỳ. 

Số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay là 1260, tăng 53 cơ sở so với cùng kỳ năm 2008. Thu hút được 19.190 lao động, so với cùng kỳ tăng thêm 338 lao động có việc làm. Như vậy cồng nghiệp ngoài quốc doanh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2009 tiếp tục có bước phát triển khá . 

+ Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Giá trị sản xuất ước đạt 690,24 tỷ đồng, đạt 23,24% so với kế hoạch và bằng 73,50% so với cùng kỳ. Các cơ sở sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do thị trường bị thu hẹp, do gặp nhiều khó khăn trong việc trên đầu ra cho sản phẩm sức mua và xuất khẩu giảm. <Xem tiếp>