Báo cáo số 132 của UBND thành phố Vĩnh Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

01/04/2010

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số: 132 /BC-UBND

                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2009

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010

----------------------------------

Năm 2009, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức, biến động trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, mức độ tăng trưởng thấp. Từ thực tế trên, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo điều hành sát sao, đồng thời có sự phấn đấu tích cực của các ngành, các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, do đó tình hình kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo, kết quả đạt được cụ thể nh­ư sau:

Phần thứ nhất

        A-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2009

I. Phát triển kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất năm 2009 ước đạt 6.097,5 tỷ đồng, bằng 117,87% so với cùng kỳ, bằng 91,65% so với kế hoạch, trong đó :

1- Kết quả thực hiện sản xuất Công nghiệp - xây dựng:

Mặc dù những tháng đầu năm 2009 gặp những khó khăn do suy giảm kinh tế, nhất là đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Song trong những tháng gần đây kinh tế trên địa bàn đã có sự phục hồi và tăng trở lại vì vậy tình hình sản xuất công nghiệp – xây dựng vẫn tăng trưởng so cùng kỳ, thể hiện cụ thể trên các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị sản xuất  công nghiệp – xây dựng (Theo giá cố định 94)  ước đạt 4.662,3 tỷ đồng,  bằng  115,94% so với cùng kỳ. Trong đó:

1.1. Về công nghiệp:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 4.335,8 tỷ đồng bằng 88,36% so với kế hoạch và bằng 112.81% so với cùng kỳ.

+ Công nghiệp Quốc doanh: Giá trị sản xuất ước đạt 6,78 tỷ đồng, đạt 28,55% so với kế hoạch và bằng 41,24% so với cùng kỳ. Do hiện nay các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh đã chuyển sang cổ phần hóa, chỉ còn công ty cấp thoát nước số 1.

+ Công nghiệp ngoài Quốc doanh: Giá trị sản xuất ­ước đạt 2.021 tỷ đồng, đạt 106,66% so với kế hoạch và bằng 117,32% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp nhỏ và các hộ sản xuất cá thể ít bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, số cơ sở tăng, nhiều cơ sở mở rộng qui mô sản xuất và giữ được mức tăng trưởng khá.

+ Công nghiệp có vốn đầu t­ư n­ước ngoài: Giá trị ước đạt 2.307,753 tỷ đồng, đạt 77,71% so với kế hoạch và bằng 109,67% so với cùng kỳ.

Những tháng đầu năm 2009, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động do gặp khó khăn về thị trường, sức mua giảm, tiêu thụ sản phẩm khó. Tuy nhiên từ cuối quí II đã hoạt động bình thường và có xu hướng tăng trở lại.

Xem chi tiết