Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010

25/06/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
_____________


Số: 107/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________


Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 5 năm 2010


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010
___________________

Sáu tháng đầu năm 2010, dưới sự chỉ đạo của thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển theo hướng tính cực và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, kết quả đạt được cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT - XH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

I. Phát triển kinh tế.

Tổng giá trị sản xuất 06 tháng đầu năm 2010 ước đạt 3.09~5 tỷ đồng, đạt 41,53% so với kế hoạch, bằng 41,6% so với cùng kỳ.

1- Kết quả thực hiện sản xuất Công nghiệp - xây dựng:

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (Theo giá cố định 94) 06 tháng đầu năm 2010 ước đạt 2154,39 tỷ đồng, đạt 38,86% so với kế hoạch, bằng 147,4% so với cùng kỳ.

1.1. Về công nghiệp:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: trên địa bàn ước đạt 1969,39 tỷ đồng, đạt 37,82% so với kế hoạch và bằng 147,7 % so với cùng kỳ.

+ Công nghiệp Quốc doanh: Các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh hiện nay hầu hết đã chuyển sang cổ phần hóa (chỉ tính :Công ty Cấp nước môi trường số l). Giá trị sản xuất ước đạt 3,58 tỷ đồng, đạt 50,78% so với kế hoạch, bằng 116,9% so cùng kỳ.

+ Công nghiệp ngoài Quốc doanh: Giá trị sản xuất ước đạt 854,2 tỷ đồng, đạt 36,3% so với kế hoạch, bằng 133,9% so với cùng kỳ.

+ Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : Giá trị ước đạt 1.111,61 tỷ đồng, đạt 39,04% so với kế hoạch, bằng 161% so với cùng kỳ.

Như vậy giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Vĩnh Yên trong 6 tháng đầu năm 2010 ở tất cả các thành phần kinh tế tăng khá so 06 tháng đầu năm 2009. Đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài sau thời kỳ ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất bình thường và có mức độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

1.2-về xây dựng:

6 tháng đầu năm 2010, giá cả nguyên vật liệu trong xây dựng tương đối ổn định, mức tăng thấp nên việc thực hiện công tác chuẩn bi thủ tục ban đầu cũng như tiến độ thi công các công trình dự án chuyển tiếp tăng hơn, nhiều công trình dự án mới được khởi công góp phần làm tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2010 là 185 tỷ đồng, đạt 55,06 % so với kế hoạch, bằng 144,5% so với cùng kỳ.

2- Kết quả hoạt động kinh doanh các ngành dịch vụ:

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ 06 tháng đầu năm ước đạt 893 tỷ đồng đạt 49,48% so với kế hoạch bằng 131% so với còng kỳ. Trong đó, ngành thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, vận tải, tài chính tín dụng, thông tin liên lạc doanh thu đạt khá.

Tình hình kinh doanh thương nghiệp diễn ra khá sôi động, các mặt hàng được bày bán phong phú, đa dạng, mẫu mã đẹp, không phát hiện hàng nhái, hàng giả.

Công tác quản lý thị trường có sự phối hợp chủ động của các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về gian lận thương mại, ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Thành phố đã báo cáo và được tỉnh đồng ý cho chủ trương xây dựng Chợ Vĩnh Yên bằng nguồn ngân sách nhà nước. Hiện nay đang tiến hành các thủ tục, trình tự XDCB theo qui định.

<Xem tiếp>