Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 09/7/2010 của UBND thành phố Vĩnh Yên tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường

08/12/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
________

Số: 123/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Vĩnh Yên, ngày 9 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO
Tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường
____________ 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW ngày 21/6/2010 của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường về Tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và Công văn số 432/SNV-XDCQ ngày 28/6/2010 của sở Nội vụ Vĩnh Phúc. UBND thành phố Vĩnh Yên Báo cáo Tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường như sau: 

Phần I
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM 

I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM:

1. Việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện thí điểm ở địa phương:

Thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 571-KH/TU của Ban thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23/3/2009 về việc triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường. UBND thành phố đã tham mưu cho Ban thường vụ Thành uỷ xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công công tác các thành viên Ban chỉ đạo, thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo và xây dựng, hướng dẫn trình tự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND phường nơi thực hiện thí điểm. Ngày 24/4/2009 HĐND thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành, Trung ương và các Văn bản của tỉnh, thành phố về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường.

Trong quá trình triển khai thực hiện UBND thành phố đã bám sát Kế hoạch để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những đơn vị chưa thục hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thí điểm tại địa phương:

Sau khi các văn bản của Trung ương và cửa tỉnh được ban hành, hệ thống các văn bản của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường đã được ban hành đầy đủ, kịp thời đúng tiến độ thời gian theo Kế hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các phường thực hiện triển khai các bước tiếp theo. Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng kế hoạch số 75- KH/TU ngày 20/4/2009 về việc triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường, Quyết định số 487-QĐ/TU ngày 21/4/2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường. Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tố chức HĐND phường ra Thông báo số 35-TB/BCĐ ngày 23/4/2009 về việc phân công các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm phố xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/TC về Quy trình nhân sự bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên UBND nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường. Ngày 24/4/2009 HĐND-UBND thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường.

Để thực hiện tết mục tiêu thí điểm không tổ chức HĐND phường Thành uỷ, HĐND và UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Ban

Chấp hành Trung ương, các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên quy định, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường ngay từ khi chuẩn bị đến khi tiến hành thực hiện thí điểm đảm bảo giữ ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. <Xem tiếp>