Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2011 về hoạt động của Thường trực HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004- 2011

30/05/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
___________ 

Số: 08/BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_______________________ 

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2011


TRÍCH
HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ
KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2004- 2011
__________________

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ:

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp và tổ chức kỳ họp.

Thực hiện quy định của Luật, trong nhiệm kỳ 2004 - 2011 HĐND thành phố đã tiến hành 19 kỳ họp (kể cả kỳ họp này), trong đó 17 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp bất thường. Thường trực HĐND luôn chỉ đạo nghiêm túc việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND thành phố. Trước ngày khai mạc kỳ họp ít nhất là 45 ngày, Thường trực HĐND đã chủ động phối hợp với Thường trực UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, tổ đại biểu HĐND và các ngành hữu quan thống nhất dự kiến nội dung chương trình, phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung kỳ họp.

Căn cứ vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và đề nghị của UBND thành phố. Thường trực HĐND phân công các ban của HĐND phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban ngành liên quan làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo của UBND, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban đảm bảo cung cấp được nhiều thông tin giúp các đại biểu HĐND xem xét toàn diện, thảo luận và quyết định đúng thẩm quyền.

Trước và sau kỳ họp thường trực HĐND đã phối hợp với thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các tổ đại biểu tổ chức tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND lựa chọn những nội dung trọng tâm và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để gửi đến UBND, các ngành, các cơ quan liên quan chuẩn bị ý kiến trả lời lại kỳ họp. Thường trực HĐND hướng dẫn các tổ đại biểu họp nghiên cứu tài liệu, thảo luận nội dung chương trình kỳ họp, các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND, cử đại diện phát biểu ý kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp.

Các công tác chuẩn bị khác được Thường trực HĐND phối hợp với Thường trực UBND thành phố chỉ đạo tích cực, chu đáo từ khâu chuẩn bị văn bản, tài liệ; đến gửi giấy triệu tập, giấy mời, tài liệu kỳ họp đảm bảo chất lượng, thời gian, thành phần dự kỳ họp. Nội dung chương trình kỳ họp đều được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ thành ủy; Các điều kiện vật chất của kỳ họp như: trang trí khánh tiết, tăng âm loa đài, ánh sáng...được đảm bảo tốt, chế độ của đại biểu được thực hiện đúng quy định.

Trong kỳ họp, thường trực HĐND tham mưu với HĐND sắp xếp chương trình nội dung khoa học, hợp lý theo hướng giảm thời gian đọc văn bản, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Thường trực HĐND chủ tọa điều hành bám sát nội dung chương trình, nêu ra những vấn đề trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau... phát huy dân chủ trong chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND trong việc thảo luận đi đến thống nhất ban hành các nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; do đó kết quả của các kỳ họp của HĐND Thành phố đều đạt chất lượng tốt.

Trong nhiệm kỳ HĐND Thành phố đã thông qua 85 nghị quyết trong đó có 20 nghị quyết chuyên đề. Thường trực HĐND tổng hợp các ý kiến tham gia, chỉnh lý và tham mưu để HĐND ban hành các nghị quyết đúng quy định về trình tự thủ tục, thẩm quyền; tạo cơ sơ pháp lý để UBND thành phố và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao

2. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.1. Công tác đôn đốc kiểm tra:

Thường trực HĐND luôn quan tâm đôn đốc UBND thành phố và các cơ quan Nhà nước khác ở địa phương tuyên truyền và triển khai các nghị quyết của HĐND đã ban hành đến các tầng lớp nhân dân để thực hiện; đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của UBND thành phố, các ngành, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường. Thông qua đôn đốc kiểm tra đã giúp các nghị quyết của HĐND thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống và hiệu quả hơn; kịp thời uốn nắn, điều chỉnh các biểu hiện trì trệ, các sai sót, lệch lạc. Định kỳ 6 tháng, một năm yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan Nhà nước liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố vệ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách. . .trước kỳ họp HĐND thành phố, giải trình các vấn đề có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2.2. Công tác giám sát.

Hàng năm, Thường trực HĐND xây dựng chương trình giám sát và tham mưu cho HĐND thành phố ban hành nghị quyết về chương trình giám sát của năm, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND thành phố: Hoạt động giám sát của Thường trực HĐNĐ thành phố cơ bản đã thực hiện đúng theo chương trình HĐND đề ra, các hình thức giám sát được cải tiến đa dạng hơn như: tổ chức thành đoàn giám sát; giám sát qua các báo cáo, các cuộc họp của UBND Thành phố; các kỳ họp của HĐND các xã phường... Trong nhiệm kỳ, thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức các đoàn giám sát để giám sát 28 cuộc tại một số phòng chuyên môn của UBND thành phố và một số cơ quan đơn vị và 9/9 xã phường. Nội dung giám sát chủ yếu về việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, thực hiện luật ngân sách, XDCB, thực hiện các chương trình, đề án như: Phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại -dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, thực hiện nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ về nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố về phát triển hệ thống truyền thanh, chuẩn quốc gia về y tế, kiên cố hoá trường học, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao... Các cuộc giám sát đều cỏ kế hoạch, đề cương cụ thể gửi trước các đơn vị được giám sát để chuẩn bị; Nội dung giám sát được lựa chọn những vấn đề quan trọng, thiết thực, phạm vi giám sát rộng từ cấp thành phố đến xã phường và đơn vị trực tiếp thực hiện; quá trình giám sát đi sâu vào thực tiễn, đánh giá đúng kết quả thực hiện của các đơn vị. Sau mỗi cuộc giám sát, thường trực HĐND thành phố đều

thông báo kết quả giám sát, đồng thời yêu cầu các đơn vị khắc phục những sai sót, lệch lạc giải quyết những tồn tại vướng mắc.

Sau giám sát, Thường trực HĐND tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các yêu cầu đã nêu đảm bảo thực hiện đúng chính sách pháp luật và nghị quyết của HĐND đã ban hành.

3. Công tác tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri:

Thường trực HĐND Thành phố luôn coi trọng công tác tiếp dân, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ, thường trực HĐND thành phố nhận được 15 đơn nội dung chủ yếu tập trung nhiều vào đề nghị giải quyết các vấn đề về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, về đất dịch vụ, về vệ sinh môi trường, về một số chế độ chính sách đối với người có công, về giải quyết khiếu nại liên quan đến HTX Thống nhất cũ và HTX nông nghiệp Tích Sơn...Thường trực HĐND đã chuyển đơn của các tập thể và cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết trả lời đơn của công dân.

Trong các kỳ họp, Thường trực HĐND đều yêu cầu UBND báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân để các đại biểu theo dõi, cho ý kiến.

Qua báo các đợt tiếp xúc cử tri giữa 2 kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tổng hợp gửi về Thường trực HĐND Thành phố trên 500 lượt ý kiến về nhiều nội dung, trong đó đa số tập trung vào vấn đề quy hoạch xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách... Thường trực HĐND tổng hợp trình kỳ họp HĐND, sau đó chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tích cực đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết và có văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công tác phối hợp:

Thường trực HĐND thành phố Phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên của MTTQ, với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong mọt hoạt động, nhất là trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, tổ chức giám sát, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của cử tri; Các cuộc giám sát của thường trực HĐND thành phố đều mời thường trực UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Phối hợp với UBND, UB MTTQ thành phố tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Thường trực HĐND Tỉnh, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri hoặc về làm việc và giám sát, kiểm tra tại thành phố. Thường trực HĐND Thành phố tích cực tham gia các cuộc hội thảo khoa học do HĐND tỉnh tổ chức, duy trì đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực và ban Thường vụ Thành uỷ theo quy định. Tham gia các hoạt động chung của Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND Thành phố.

Thường trực HĐND thành phố thực hiện đúng quy chế làm việc, duy trì tốt các chế độ sinh hoạt. Các thành viên của Thường trực HĐND thành phố luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định, thường xuyên giữ mối quan hệ với UBND và các cơ quan Nhà nước, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố, các tổ chức thành viên của MTTQ và công dân. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời các chế độ, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Điều hòa hoạt động của các ban của HĐND thành phố

Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban của HĐND; hướng dẫn các ban xây dựng quy chế, chương trình hoạt động, chương trình giám sát và triển khai các nhiệm vụ. Chủ động hướng dẫn các ban tham gia công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp, phân công các ban thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; điều hòa hoạt động giám sát của các ban theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ các ban đã chủ động phối hợp với thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ và các phòng ban của UBND tiến hành nhiều cuộc giám sát kiểm tra theo đúng kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thành phố góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân.

6. Giữ mối liên hệ với đại biểu, tổ đại biểu HĐND thành phố

Thường trực HĐND thành phố thường xuyên giữ môi liên hệ với các đại biểu và tổ đại biểu HĐND thành phố. Hướng dẫn các đại biểu và tổ đại biểu thực hiện đúng quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động. Thường trực HĐND thành phố đều xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các tổ đại biểu thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm: Qua 7 năm hoạt động, Thường trực HĐND thành phố luôn đoàn kết thống nhất cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; phát huy quyền chủ động sáng tạo để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả của chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ các cấp góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội an ninh quốc phòng của thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2010.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND thành phố đã có nhiều cải tiến trong hoạt động; thực hiện tốt việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp; tham mưu giúp HĐND nâng cao chất lượng kỳ họp đề ra nhiều nghị quyết sát thực tế; tích cực đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan Nhà nước có liên quan thực hiện nghị quyết của HĐND qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòng; Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới, hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng lên. Hoạt động giám sát được tăng cường góp phần quan trọng cho chính sách pháp luật, nghị quyết của HĐND thành phố được các cấp chính quyền và các cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc hơn. Vai trò hoạt động của HĐND thành phố được nhân dân đánh giá cao.

2. Tồn tại hạn chế:

Trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND: Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND và Thường trực UBND trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các văn bản, tài liệu cho một số kỳ họp còn chậm, do vậy còn lúng túng.

- Thường trực HĐND thành phố điều hành chủ tọa kỳ họp còn có lúc chưa thực sự khoa học.

- Công tác giám sát kiểm tra, nắm bắt thông tin còn hạn chế.

- Việc đôn đốc UBND và các cơ quan liên quan giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, chất lượng chưa cao.

- Trong nhiệm kỳ còn có đại biểu chưa gương mẫu, còn vi phạm pháp luật phải bãi miễn làm nhiệm vụ đại biểu, trong đó có một phần trách nhiệm của Thường trực HĐND thành phố.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA SAU NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG

1. Thường trực HĐND phải làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND; thường xuyên giữ mối quan hệ với UBND, và các cơ quan Nhà nước, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố, các tổ chức thành viên của MTTQ và công dân.

2. Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND do vậy Thường trực HĐND, Thường trực MTTQ và các tổ chức thành viên để làm tốt công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo các kỳ họp; nâng cao chất lượng các kỳ họp; nâng cao chất lượng các kỳ họp; chủ động tham mưu để HĐND ban hành các nghị quyết đúng quy định về trình tự thủ tục, thẩm quyền.

3. Cần tăng cường công tác giám sát trên cơ sở lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm hoặc những vấn đề còn nhiều vướng mắc mà cử tri quan tâm, hình thức giám sát cần được đổi mới theo hướng đi về cơ sở, tích cực kiểm tra theo dõi việc thực hiện kết quả sau giám sát để kịp thời khắc phục tồn tại, yếu kém.

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực đôn đốc, giám sát các cơ quan liên quan trong việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

5. Thường xuyên đôn đốc các tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND.

6. Quan tâm theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND các xã.

 

TM THƯỜNG TRỰC HĐND
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Đức Thành