Phường Đồng Tâm

30/12/2015

 


Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm

Điện thoại: 0211.3711457 - Email:

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư: Nguyễn Thái Sơn
Điện thoại: 0211. 3867989
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

 

Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND phường: Tô Xuân Thình
Điện thoại: 0211. 3867989
Email:
thinhtx@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND phường. 

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:
Email:

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Văn Bính

Điện thoại: 0211. 3711459
Email:
binhnv6@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND Phường.

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Phùng Xuân Bình
Điện thoại: 0211. 3711458
Email:
binhpx@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối kinh tế.

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Văn Việt
Điện thoại: 0211. 3711457
Email:
vietnv4@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối văn hóa - xã hội.

 

II. Mặt Trận TQ và Khối Đoàn Thể

Chủ tịch UBMTTQ: Nguyễn Thập Nghị
Điện thoại:
Email:
hongnt10@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động của MTTQ phường

 

Chủ tịch Hội Nông dân: Phùng Tăng Dốc
Điện thoại:
Email:
thuynt10@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động của Hội nông dân phường

 

Chủ tịch Hội phụ nữ: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Điện thoại:
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động của hội phụ nữ phường.

 

Bí thư Đoàn TN: Nguyễn Văn Đôi
Điện thoại:
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động của đoàn TN phương

 

Chủ tịch hội CCB:
Điện thoại:
Email: 

 

Các tin đã đưa ngày: