Phường Ngô Quyền

02/01/2016

 

 


Trụ sở
Địa chỉ: Số 34, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861259 - Email: ubndngoquyen@gmail.com

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

 

Bí thư: Bùi Tất Thắng

Điện thoại: 0211.3861583
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

 

 

Chủ tịch HĐND phường:
Điện thoại: 0211. 3861259
Email:
congnd@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND phường.

  

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Đình Công

Điện thoại: 0211. 3861259
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.
  

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Phạm Quang Chiến
Điện thoại: 0211. 3861259
Email:
chienpq@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối văn hóa - xã hội.

 

II. ỦY BAM MTTQ - KHỐI ĐOÀN THỂ.

Chủ tịch MTTQ: Vũ Mạnh Thắng
Điện thoại: 0211. 3291583
Email:
thangvm3@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của MTTQ phường.

  

Chủ tịch Hội LHPN: Trương Thị Thanh
Điện thoại: 0211. 3291583
Email:
thanhtt4@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hội Phụ nữ phường.

 

Bí thư Đoàn TNCS HCM:
Điện thoại: 0211. 3291583
Email:
havtt2@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của đoàn TN phường.

 

Chủ tịch Hội CCB: Nguyễn Văn Tình
Điện thoại: 0211. 3291583
Email:
tinhvn4@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hội CCB phường.

Các tin đã đưa ngày: