Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên

20/07/2016


  


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861202; Email: ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

Chủ tịch: Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại: 0211.3861326
Email:
sonnm@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố.
 

 

 


 

Phó Chủ tịch TT: Lê Đức Dũng
Điện thoại: 0211. 3861007
Email:
dungld@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị.

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch: Lê Anh Tân
Điện thoại: 0211.3861326
Email: tanla@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội.

 

 

  

 

 

Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Hải
Điện thoại: 0211.3861326
Email: Haitn@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, tài nguyên - môi trường.

 

 

 

 

 

   II. THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ  

 

STT

Họ và Tên 

Chức vụ 

1

Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Đức Dũng

Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

3

Lê Anh Tân

Phó Chủ tịch UBND thành phố

4

Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố

5

Phùng Văn Hùng

Trưởng phòng Nội vụ

6

Hoàng Thị Hồng

Trưởng phòng TC-KH

7

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng Quản lý đô thị

8

Dương Thị Hải Liên

Trưởng phòng LĐ, TB&XH

9

Lê Học Hải

Trưởng phòng TN-MT

10

Nguyễn Đình Dần

Chánh Thanh tra

11

Nguyễn Lộc

Trưởng phòng Kinh tế

12

Kiều Thiết Thụ

Trưởng phòng Y tế

13

Nguyễn Huy Ngọc

Trưởng phòng Văn hóa thông tin

14

Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng phòng GD&ĐT

15

Kim Văn Thịnh

Trưởng phòng Tư pháp

 

III. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

 

1. VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Thuật
Điện thoại: 0211.3861599 

Email: thuathd@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Hồng Việt
Điện thoại: 0211.3840814   

Email: vietdh@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn Phòng: Lê Thị Lan Phương

Điện thoại: 0211.3656118

Email: phuongltl-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại: 0211.3710815

Email: nhungdtk-vinhyen@vinhphuc.gov.vn2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3722145
Trưởng phòng: Phùng Văn Hùng

Email: hungpv10@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Lan Hương 

Điện thoại: 0211.3862609

Email: huongptl2-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: 0211.3722145

Email: cuongnv11@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

Email: hienptt@vinhphuc.gov.vn

 


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861586 
Trưởng phòng: Dương Thị Hải Liên

Email: 

Phó phòng: Phan Tiến Long

Email: longpt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thảo

Email: 

Phó phòng: Phan Mạnh Hùng

Email: longpt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

 


4. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Nguyễn thị Phương

Email: phuongnt13@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: hangntt5@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Ngọc Thu

Email: thunn2@vinhphuc.gov.vn

 


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3861335
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hồng

Email: hongntm@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Vũ Gia Đính

Email: dinhvg@vinhphuc.gov.vn
Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Hoài

Email: hoaidtt@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Đình Khôi

Email: khoind@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Kim Chung

Email: 

 

6. PHÒNG VĂN HÓA –THÔNG TIN  

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Nguyễn Huy Ngọc 

Email: ngocnh@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Hà Thanh Hùng

Email: hunght2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Thiều Chí Huỳnh 

Email: huynhtc@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thu Huyền

Email: huyenttt@vinhphuc.gov.vn

 


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3862861  
Trưởng phòng: Lê Học Hải  

Email: hailh2@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Nguyễn Thị Ngọc Phú

Email: phuntn@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Đông Giang

Email: giangnd3@vinhphuc.gov.vn

 


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 02113841744
Trưởng phòng: Kim Văn Thịnh

Email: thinhkv@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trương Thị Hồng Nhung

Email: nhungtth2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Thị Hiên

Email: hiennt7@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Tiến Anh

Email: anhnt8@vinhphuc.gov.vn9. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Lộc

Email: locn@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Dương Đức Nam

Email: namdd2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Đăng Tạo

Email: taond@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Đình Trọng

Email: trongtd3@vinhphuc.gov.vn

 


10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Dần 

Email: dannd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San

Email: sannt@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Danh Mạnh

Email: manhnd3@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Văn Dũng

Email: 


11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3847591 
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh

Email: khanhnn2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Thị Bích Vân

Email: vanntb@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Ngọc Long

Email: longpn@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng:  Lê Mạnh Cường

Email: cươnglm@vinhphuc.gov.vn

 


12.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 0211.3840607 
Giám đốc: Nguyễn Xuân Định 

Email: dinhnx@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Email: manhvh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Dân

Email: 
13. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3720706   
Trưởng phòng: Kiều Thiết Thụ

Email: thukt2@vinhphuc.gov.vn14. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Lê Ngọc Hùng

Email: hungln@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương

Email: 

 


14. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna12@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Xuân Huy

Email: huynx@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: tuannn@vinhphuc.gov.vn15. ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3862773
Trưởng Đài: Hoàng Khải Hoàn

Email: hoanhk2@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Đài: Tạ Thị Hương Thư

Email: thutth@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Đài: Trần Anh Dũng

Email: dungta2@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Đài: Nguyễn Minh Hằng

Email: hangnm@vinhphuc.gov.vn

 


16. BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861979  
Trưởng ban: Đinh Văn Huệ
Phó ban: Lê Xuân Tương

Phó ban: Vũ Thị Loan


17. BAN QUẢN LÝ CHỢ BẢO SƠN

Điện thoại: 0211.3840531   
Trưởng ban: Nguyễn Đắc Toàn


18. TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ
Điện thoại: 0211.3717936
Trạm trưởng: Phùng Huy Hoàng

Phó Trạm Trưởng: Hà Thanh Phương

 

19. BAN BỒI THƯỜNG GPMB
Điện thoại: 0211.3711456
Trưởng Ban: Phùng Đắc Trì
Phó Ban: Trần Ngọc Quynh
Phó Ban: Nguyễn Thành Long
Phó Ban: Trần Vĩnh Dương

  
20.
TT VĂN HÓA - TTTT
Điện thoại: 0211.3862386 
Giám Đốc: Vũ Hùng Cường
Phó Giám Đốc: Nguyễn Tiến Cường
Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Lương

Phó Giám Đốc: Hoàng Thắng

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC UBND THÀNH PHỐ

 Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện,thành, thị. 

Các tin đã đưa ngày: