Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên

08/08/2017


  


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861202; Email: ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

 

Chủ tịch: Nguyễn Minh Sơn

Điện thoại: 0211.3861326

Email: sonnm@vinhphuc.gov.vn 

a. Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND thành phố;

b. Trực tiếp phụ trách:

- Giáo dục và đào tạo; An ninh - Quốc phòng

- Quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành và lĩnh vực; Công tác kế hoạch và ngân sách thành phố.

- Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; Công tác xây dựng chính quyền địa phương; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thành phố

d. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các phòng: Tài chính; Nội vụ; Giáo dục

đ. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố với TAND, VKSND và Chi cục thi hành án thành phố.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phó Chủ tịch TT: Lê Đức Dũng

Điện thoại: 02113.861.007

Email: dungld@vinhphuc.gov.vn

a. Chỉ đạo điều hành các hoạt động của UBND thành phố khi Chủ tịch UBND thành phố đi công tác vắng hoặc được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

b. Giúp Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách các ngành, lĩnh vực

- Quyết định phê duyệt về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của thành phố sau khi thống nhất trong thường trực UBND thành phố.

- Quản lý xây dựng và phát triển đô thị; quản lý đô thị, giao thông-vận tải;

- Đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, HTX theo Luật định.

- Công tác tư pháp của thành phố;

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

- Các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND Thành phố phân công

c. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các phòng, đơn vị: Phòng QLĐT, Tư Pháp, Đội QLTTĐT, Ban Quản lý Dự án

d. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND Thành phố, theo dõi chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Chi cục thuế thành phố, Kho bạc thành phố.

đ. Giữ mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động với các sở, ngành của tỉnh và các đơn vị được giao;

e. Quan hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND TP;

f. Ký các văn bản báo các thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP, các sở ngành của tỉnh theo lĩnh vực đã được phân công và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phó Chủ tịch: Lê Anh Tân

Điện thoại: 0211.3861.326

Email:  tanla@vinhphuc.gov.vn 

a. Giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Kinh Tế, phát triển CN, NN, dịch vụ; khoa học và công nghệ; Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

- Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; dân số - KHHGĐ; Công tác văn hóa, thông tin - truyền thông; TDTT

- Tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND thành phố quản lý.

- Công tác CCHC; địa giới hành chính.

- Quản lý hội; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế, Y tế, Văn hóa, Trung tâm văn hóa, Đài TT-TH, Trung tâm DS-KHHGĐ, Trạm KN-KN, các Ban QL chợ của thành phố;

c. Trong phạn vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Trung tâm y tế thành phố; Chi cục thống kê; Đội quản lý thị trường; PCCC số 1;

d. Quan hệ phối hợp hoạt động với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố;

đ. Ký các văn bản báo các thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP, các sở ngành của tỉnh theo lĩnh vực đã được phân công và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Hải

Điện thoại: 0211.3861.326

Email: haitn@vinhphuc.gov.vn  

a. Giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Tài nguyên - Môi trường; Lao động TB&XH; Công tác bồi thường GPMB;

- Công tác Thanh tra, tiếp công dân;

- Công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân; Công tác Văn phòng; Các chương trình, mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công;

b.Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, đơn vị: văn phòng HĐND-UBND; Lao động TB&XH; Tài nguyên - môi trường; Thanh Tra; Ban Bồi thường GPMB

c. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Văn phòng đăng ký QSDĐ chi nhánh Vĩnh Yên; BHXH thành phố; Ngân hàng chính sách xã hội thành phố;

d. Quan hệ phối hợp hoạt động với các ban Đảng và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy;

đ. Ký các văn bản báo các thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP, các sở ngành của tỉnh theo lĩnh vực đã được phân công và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền

 

.

  II. THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ  

 

 

 

STT

Họ và Tên 

Chức vụ 

1

Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Đức Dũng

Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

3

Lê Anh Tân

Phó Chủ tịch UBND thành phố

4

Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố

5

Trương Bá Khánh

Trưởng công an thành phố

6

Dương Văn Hồng

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

7

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng Kinh tế

8

Dương Thị Hải Liên

Trưởng phòng LĐ, TB&XH

9

Lê Học Hải

Trưởng phòng TN-MT

10

Nguyễn Đình Dần

Chánh Thanh tra

11

Phùng Văn Hùng

Trưởng phòng Nội vụ

12

Kiều Thiết Thụ

Trưởng phòng Y tế

13

Hoàng Thị Hồng

Trưởng phòng TC-KH

14

Kim Văn Thịnh

Trưởng phòng Tư pháp

15

Hoàng Đình Thuật

Chánh văn phòng HĐND-UBND

16

Dương Đức Nam

Trưởng phòng QLĐT

17

Nguyễn Thị Kim Chung

Trưởng phòng GD-ĐT

18

Hà Thanh Hùng

Trưởng phòng VHTT

  

 

III. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

 

1. VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Thuật
Điện thoại: 0211.3861599 

Email: thuathd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn Phòng: Lê Thị Lan Phương

Điện thoại: 0211.3656118

Email: phuongltl-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại: 0211.3710815

Email: nhungdtk-vinhyen@vinhphuc.gov.vn2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3722145
Trưởng phòng: Phùng Văn Hùng

Email: hungpv10@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: 0211.3722145

Email: cuongnv11@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

Email: hienptt@vinhphuc.gov.vn

 


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861586 
Trưởng phòng: Dương Thị Hải Liên

Email: liendth@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phan Tiến Long

Email: longpt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thảo

Phó phòng: Phan Mạnh Hùng

Email: longpt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

 


4. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Nguyễn thị Phương

Email: phuongnt13@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: hangntt5@vinhphuc.gov.vn

 


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3861335

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Chung

Phó phòng: Vũ Gia Đính

Email: dinhvg@vinhphuc.gov.vn
Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Hoài

Email: hoaidtt@vinhphuc.gov.vn

 

 

6. PHÒNG VĂN HÓA –THÔNG TIN  

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Hà Thanh Hùng

Email: hunght2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Thiều Chí Huỳnh 

Email: huynhtc@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thu Huyền

Email: huyenttt@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Thị Lương

Email: luongnt3@vinhphuc.gov.vn

 


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3862861  
Trưởng phòng: Lê Học Hải  

Email: hailh2@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Nguyễn Thị Ngọc Phú

Email: phuntn@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Đông Giang

Email: giangnd3@vinhphuc.gov.vn

 


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 02113841744
Trưởng phòng: Kim Văn Thịnh

Email: thinhkv@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trương Thị Hồng Nhung

Email: nhungtth2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Thị Hiên

Email: hiennt7@vinhphuc.gov.vn

 


9. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh

Email: khanhnn2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Đăng Tạo

Email: taond@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Đình Trọng

Email: trongtd3@vinhphuc.gov.vn

 


10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Dần 

Email: dannd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San

Email: sannt@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Danh Mạnh

Email: manhnd3@vinhphuc.gov.vn

 

 

11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3847591

Trưởng phòng: Dương Đức Nam

Email: namdd2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Thị Bích Vân

Email: vanntb@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Ngọc Long

Email: longpn@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng:  Lê Mạnh Cường

Email: cươnglm@vinhphuc.gov.vn

 


12.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 0211.3840607 
Giám đốc: Nguyễn Xuân Định 

Email: dinhnx@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Email: manhvh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Dân

Phó Giám đốc: Lê Đức Sơn
13. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3720706   
Trưởng phòng: Kiều Thiết Thụ

Email: thukt2@vinhphuc.gov.vn14. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Lê Ngọc Hùng

Email: hungln@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương


 


14. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna12@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Xuân Huy

Email: huynx@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: tuannn@vinhphuc.gov.vn15. ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3862773
Trưởng Đài: Hoàng Khải Hoàn

Email: hoanhk2@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Đài: Tạ Thị Hương Thư

Email: thutth@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Đài: Trần Anh Dũng

Email: dungta2@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Đài: Nguyễn Minh Hằng

Email: hangnm@vinhphuc.gov.vn

 


16. BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861979  
Trưởng ban: Đinh Văn Huệ
Phó ban: Lê Xuân Tương

Phó ban: Vũ Thị Loan

Phó ban: Nguyễn Minh Nguyệt

Phó ban: Mai Xuân Tợi


17. BAN QUẢN LÝ CHỢ BẢO SƠN

Điện thoại: 0211.3840531   
Trưởng ban: Nguyễn Lộc


18. TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ
Điện thoại: 0211.3717936
Trạm trưởng: Phùng Huy Hoàng

Phó Trạm Trưởng: Hà Thanh Phương

 

19. BAN BỒI THƯỜNG GPMB
Điện thoại: 0211.3711456
Trưởng Ban: Phùng Đắc Trì
Phó Ban: Trần Ngọc Quynh
Phó Ban: Nguyễn Thành Long
Phó Ban: Trần Vĩnh Dương

  
20.
TT VĂN HÓA - TTTT
Điện thoại: 0211.3862386 
Giám Đốc:
Đoàn Hồng Việt
Phó Giám Đốc: Nguyễn Tiến Cường

Phó Giám Đốc: Hoàng Thắng

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC UBND THÀNH PHỐ

 

Các tin đã đưa ngày: