Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên

28/04/2020


  


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861202; Email: ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

 

 

Chủ tịch: Lương Văn Long

Điện thoại: 0211.3861326

Email:

a. Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND thành phố;

b. Trực tiếp phụ trách:

- An ninh - Quốc phòng

- Quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành và lĩnh vực; Công tác kế hoạch và ngân sách thành phố.

- Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; Công tác xây dựng chính quyền địa phương; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c. Thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng tài chính - kế hoạch;

d. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thành phố

d. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố với TAND và VKSND.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch: Lê Anh Tân

Điện thoại: 0211.3861.326

Email:  tanla@vinhphuc.gov.vn 

a. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của UBND thành phố khi Chủ tịch UBND thành phố đi công tác vắng mặt hoặc được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

b. Giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Kinh tế, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, khoa học và công nghệ.

- Đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, HTX theo Luật định.

- Công tác Tư pháp của thành phố.

- Giáo dục và Đào tạo;

- Công tác Văn hóa, TT-Truyền thông; TDTT

- Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn;

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công;

c. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo; Kinh tế, Tư pháp; Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; Ban quản lý chợ Vĩnh Yên;

d. Trong phạn vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Chi cục thi hành án dân sự thành phố; Trung tâm y tế thành phố; Chi cục thống kê; Đội quản lý thị trường; Công tác PCCC;

đ. Quan hệ phối hợp hoạt động với TT HĐND; UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố;

e. Giữ mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động với các sở, ngành của tỉnh và đơn vị được giao

g. Ký các văn bản theo lĩnh vực phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Hải

Điện thoại: 0211.3861.326

Email: haitn@vinhphuc.gov.vn  

a. Giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Ký quyết định phê duyệt về chủ trương đầu tư và Quyết định đầu tư các dự án theo thẩm quyền (Sau khi đã thống nhất theo quy chế làm việc)

- Quản lý trật tự đô thị, cấp phép xây dựng

- Giao thông vận tải

- Tài nguyên - Môi trường; Lao động TB&XH;

- Công tác Thanh tra, tiếp công dân;

- Công tác Văn phòng;

- Công tác Nội vụ;

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công;

b.Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND; Lao động TB&XH; Tài nguyên - môi trường; Thanh Tra; Nội vụ; Quản lý đô thị; ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng.

c. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Văn phòng đăng ký QSDĐ chi nhánh Vĩnh Yên; BHXH thành phố; Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; Chi cục thuế thành phố; Kho bạc nhà nước Vĩnh Yên.

d. Quan hệ phối hợp hoạt động với các ban Đảng và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy;

đ. Ký các văn bản theo lĩnh vực phân công và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền.

 

.

  II. THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ  

   

STT

Họ và Tên 

Chức vụ 

1

Lương Văn Long

Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Anh Tân

Phó Chủ tịch UBND thành phố

3

Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 4 Trần Hồng Trường
Trưởng Công an T.phố

5

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng Kinh tế

6

 Dương Thị Hải Liên  Trưởng phòng LĐ, TB&XH

7

Lê Học Hải

Trưởng phòng TN-MT

8

Hoàng Thị Hồng

Trưởng phòng TC-KH

9

Kim Văn Thịnh

Trưởng phòng Tư pháp

10

 Hoàng Đình Thuật  Chánh Thanh tra thành phố

11


Dương Đức Nam


Trưởng phòng QLĐT

12 Nguyễn Thị Kim Chung

Trưởng phòng GD-ĐT

13

Nguyễn Xuân Huy

Trưởng phòng VHTT

14

Nguyễn Đăng Tạo

Chánh văn phòng HĐND-UBND

      

 

III. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

 

1. VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng: Nguyễn Đăng Tạo
Điện thoại: 0211.3861599 

Email: taond@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn Phòng: Hoàng Khải Hoàn

Điện thoại: 0211.3656118

Email: hoanhk2@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thanh Tùng
Điện thoại: 0211.3710815

Phó Chánh Văn phòng: Thiều Chí Huỳnh

Email: huynhtc@vinhphuc.gov.vn2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3722145

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Việt Hùng

Email: hungnv17@vinhphuc.gov.vn

 Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Email: cuongnv11@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

Email: hienptt@vinhphuc.gov.vn

 


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861586 
Trưởng phòng: Dương Thị Hải Liên

Email: liendth@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phan Tiến Long

Email: longpt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thảo

Phó phòng: Phan Mạnh Hùng

 


4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght@vinhphuc.gov.vn
Phó phòng: Nguyễn thị Phương

Email: phuongnt13@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: hangntt5@vinhphuc.gov.vn

 


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3861335

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Chung

Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Hoài

Email: hoaidtt@vinhphuc.gov.vn


 

6. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN  

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy

Phó Phòng: Trần Thị Minh Tâm

Phó phòng: Trần Thị Thu Huyền

Email: huyenttt@vinhphuc.gov.vn

 


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3862861  
Trưởng phòng: Lê Học Hải  

Email: hailh2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Đông Giang

Email: giangnd3@vinhphuc.gov.vn

 


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 02113841744
Trưởng phòng: Kim Văn Thịnh

Email: thinhkv@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trương Thị Hồng Nhung

Email: nhungtth2@vinhphuc.gov.vn

 


9. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh

Email: khanhnn2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Đình Trọng

Email: trongtd3@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Lê Thị Lan Phương

Email: phuongltl-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

 


10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Hoàng Đình Thuật

Emailt: thuathd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San

Email: sannt@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

Emaij: tuanna12@vinhphuc.gov.vn

 

 

11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3847591

Trưởng phòng: Dương Đức Nam

Email: namdd2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Lê Mạnh Cường

Email: cươnglm@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Danh Mạnh

Email: manhnd3@vinhphuc.gov.vn

 


12.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 0211.3840607 
Giám đốc: Nguyễn Xuân Định 

Email: dinhnx@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Email: manhvh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đôc: Trần Vĩnh Dương13. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Lê Ngọc Hùng

Email: hungln@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương

 


14. Trung tâm VĂN HÓA - TT&TT thành phố
Điện thoại: 0211.3862386 
Giám Đốc:
Nguyễn Hữu Hải
Phó Giám Đốc: Trần Anh Dũng

Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Lương
Phó Giám đốc: Đoàn Hồng Việt

Email: dungta2@vinhphuc.gov.vn

 

 
15. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Danh Mạnh

Email: 

Đội phó: Nguyễn Xuân Huy

Email: huynx@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: tuannn@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Thành Long


 

16. BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861979  
Trưởng ban: Đinh Văn Huệ
Phó ban: Lê Xuân Tương

Phó ban: Vũ Thị Loan

Phó ban: Mai Xuân Tợi

Phó ban: Nguyễn Lộc


 

Các tin đã đưa ngày: