Kế hoạch số 107/KH-UBND của UBND thành phố V/v Xây dựng các Đề án, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện CHương trình hành động 54-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

28/06/2018

File đính kèm