Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

23/04/2020

File đính kèm