Nghị quyết số 118/NQ-HĐND V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách cấp tỉnh (lần 2) của thành phố Vĩnh Yên

12/05/2020

File đính kèm