Công văn 677/UBND-TP: V/v tổ chức thực hiện Nghị định 16/2020/NQ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

16/04/2020

File đính kèm