Công văn 649/UBND-VP: V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 và ố 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10/04/2020

File đính kèm