Quyết định 1325/QĐ-UBND V/v thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Điều chỉnh hồ Sáu Vó thuộc lưu vực B3, dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 1)

01/07/2020

File đính kèm