Công văn 1497/UBND-VP: V/v đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện diện biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

13/08/2020

File đính kèm