Quyết định 2797/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 10/09/2020; Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án...

24/09/2021

File đính kèm