Công văn 2783/UBND-NV v/v hưởng ứng, phát động phong trào thi đua thực hiện “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh", chiến thắng đại dịch Covid-19"

29/09/2021

File đính kèm