Công văn: 3182/UBND-LĐTBXH V/v tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.

02/11/2021

File đính kèm