Công văn: 3506/UBND-VP V/v triển khai tiên vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 trên địa bàn thành phố

28/11/2021

File đính kèm