Công văn: 3504/UBND-VP V/v thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận số 289/TB-UBND ngày 20/11/2021 và Ban chỉ đạo tỉnh tại văn bản số 10400/CV-BCĐ ngày 23/11/2021

26/11/2021