Công văn:3513/UBND-LĐTBXH v/v phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

30/11/2021

File đính kèm