Công văn:1234/UBND-TCKH v/v Kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

22/04/2022