Kế hoạch: 117/KH-UBND v/v Chuyển đổi số, hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và Phát triển dịch vụ đô thị thông minh thành phố Vĩnh Yên,giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

06/05/2022

File đính kèm