Công văn:1365/UBND-LĐTBXH V/v phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn thành phố đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

05/05/2022

File đính kèm