Công văn: 1432/UBND-VP V/v triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

11/05/2022

File đính kèm