Quyết định: 1057/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ được giao

29/04/2022

File đính kèm