Công văn:1602/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; bổ sung kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch ĐTC năm 2022...

27/05/2022