Công văn:1604/UBND-TCKH V/v bổ sung, hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

27/05/2022

File đính kèm