Quyết định:1514/QĐ-UBND v/v hủy bỏ một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 9/6/2010 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu đất dịch vụ xã Định Trung...

16/06/2022

File đính kèm