Quyết định:1513/QĐ-UBND v/v hủy bỏ một số nội dung tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (quỹ I) của các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện BTGPMB khu đất dịch vụ xã Định Trung...

16/06/2022

File đính kèm