Công văn:1897/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 26/5/2022 của Thành ủy Vĩnh Yên (thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh)

22/06/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: