Văn phòng Thành ủy

01/10/2019

Chánh Văn phòng: Nguyễn Đăng Tạo

Điện thoại: 0211.3862263

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hồng Quang 

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Hương Lan

Phó Chánh văn phòng: Khổng Thị Bạch Kim

Điện thoại: 0211.3861025

 

1. Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu, đề xuất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại của cấp ủy; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của cơ quan Thành ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thành phố (báo cáo với Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất

a) Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc.

b) Tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy.

c) Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy tham mưu sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

b) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của Thành ủy. Chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy và chế độ lưu trữ bảo mật của Đảng, Nhà nước ở Văn phòng cấp ủy cấp dưới theo quy định.

c) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính, tài sản của Đảng ở các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy và Văn phòng cấp dưới; thực hiện kiểm tra, giám sát về thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

2.4- Phối hợp:

a) Với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

b) Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành.

c) Với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy.

d) Với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính.

đ) Với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; nắm tình hình trong khối Nội chính, báo cáo kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

e) Với các Ban Xây dựng Đảng và các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện sơ, tổng kết về công tác của Thành ủy và tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

a) Là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hằng ngày; tham mưu sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

b) Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các Ban Đảng, cơ quan thuộc Thành ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

c) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị của thành phố theo quy định. Theo dõi, đôn đốc cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị của thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. Tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đến và đi.

d) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thành ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn thư được Thường trực Thành ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

đ) Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy và hoạt động của các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo. Giúp Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

e) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan Thành ủy và của Văn phòng Thành ủy; giúp Thường trực Thành ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố và cơ sở theo quy định của Luật lưu trữ năm 2011, các Quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; thực hiện công tác Cơ yếu theo quy định.

g) Là chủ sở hữu tài sản của Thành ủy theo sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo phân công, phân cấp.

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

 

Các tin đã đưa ngày: