Ban Dân vận

01/10/2019

Điện thoại: 0211.3841106

Trưởng ban: Nguyễn Thị Mai

Phó ban: Nguyễn Thị Hạnh

Phó Ban: Nguyễn Thái Sơn

Phó ban: Nguyễn Thị Thu Hà

  

 

* Chức năng:

            1- Ban dân vận Thành uỷ thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo.

            2- Tổ chức, phối hợp hoạt động với các Ban của Đảng, các cơ quan Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội quần chúng ở Thành phố  để thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

            3- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân vận của Thành uỷ.

* Nhiệm vụ:

            1- Nghiên cứu, đề xuất:

            1.1. Những chủ trương, giải pháp về công tác Dân vận của Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ. Chuẩn bị tham gia các dự thảo  Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, chương trình công tác Dân vận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

            1.2. Tham mưu với Thành uỷ thể chế hoá các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, qui định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

            1.3. Sơ kết, tổng kết công tác Dân vận.

            2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

            2.1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Đảng về công tác Dân vận.

            2.2. Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác Dân vận đối với các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố.

            2.3 Tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố trong việc thể chế hoá Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, quy chế của Đảng về công tác Dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

            3. Thẩm định, thẩm tra:

            3.1. Các đề án về công tác Dân vận và các đề án của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân Thành phố trước khi trình Ban Thường vụ Thành uỷ.

            3.2. Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng... có liên quan mật thiết đến công tác Dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ nhân dân, đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

            4. Phối hợp:

            4.1. Phối hợp với Ban tổ Thành uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Dân vận của cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối dân vận theo phân cấp quản lý.

            4.2. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành  liên quan trong các hoạt động chung về công tác Dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác Dân vận.

            4.3. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức hội quần chúng tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền.

            5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao:

            5.1. Giúp cấp uỷ nắm tình hình hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn Thành phố.

            5.2. Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao.

            5.3. Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

            5.4. Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

 

Nguồn: Ban Dân vận Thành ủy

 

Các tin đã đưa ngày: