Ban Tuyên giáo

01/10/2019

Điện thoại: 0211.3861471

Trưởng ban: Đỗ Thị Ngọc Thanh

Phó Ban: Lê Thị Bích Hòa

Phó Ban: Phan Thị Thu Hải
 

 

 

1. Chức năng

            1.1. Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Thành uỷ.

2. Nhiệm vụ

            2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

            a. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành ủy, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo.

c. Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc, tổ chức Đảng cấp dưới. Hướng dẫn các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định,chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy trong lĩnh vực Tuyên giáo.

b. Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ Tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp ủy xã, phường tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ.

c. Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Thành phố trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụThành uỷ.

2.4. Phối hợp:

a. Các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

b. Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c. Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.

d. Là cơ quan phát ngôn và làm việc với báo chí của Thành ủy.

đ. Biên soạn và phát hành cuốn Bản tin thành phố Vĩnh Yên phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền trong Đảng bộ và nhân dân thành phố  hàng tháng.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, thường trực Thành ủy giao.

 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

Các tin đã đưa ngày: