Thông báo số 03/TB-TNMT: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 29 ô đất thuộc khu dân cư tự xây thôn Trại Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

03/10/2017

 

UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
 
 

Số: 03 /TB-TNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Vĩnh Yên, ngày  2  tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 29 ô đất thuộc khu

dân cư tự xây thôn Trại Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

 

            Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2017;

            Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thành phố về việc giao đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên;

   Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất tại các khu đất thuộc xã Định Trung, phường Liên Bảo, phường Đồng Tâm và phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất thuộc khu dân cư tự xây thôn Trại Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên;

Căn cứ Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư tự xây thôn Trại Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên;

            Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSD đất đối với 29 ô đất thuộc khu dân cư tự xây thôn Trại Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, cụ thể như sau:

            1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Vĩnh Yên, địa chỉ: Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

            - Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Yên, địa chỉ: Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

            2. Vị trí, diện tích, giá khởi điểm của ô đất đấu giá:

STT

Khu vực, vị trí

Tổng diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

1

Phiên số 1 (gồm 10 ô)

1

Các ô đất tiếp giáp đường Lê Quảng Bạ (10 ô)

1444

 

-

Từ ô số 74 đến ô số 83

1444

7.500.000

II

Phiên số 2 (gồm 10 ô)

1

Các ô đất tiếp giáp đường Hoàng Bồi (10 ô)

1000

 

-

Từ ô số 53 đến ô số 62

1000

9.000.000

III

Phiên số 3 (gồm 9 ô)

1

Các ô đất tiếp giáp đường Lê Quảng Bạ (6 ô)

597,4

 

-

Từ ô số 70 đến ô số 73

400

8.500.000

-

Ô số 25, ô số 26

197,4

9.000.000

2

Các ô đất tiếp giáp đường Hoàng Bồi (3 ô)

300,0

 

-

Ô số 63, ô số 64

200

9.000.000

-

Ô số 68

100

9.000.000

Tổng

3341,4

 

            3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản.

            4. Hồ sơ đăng ký của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

            - Văn bản đề nghị được thực hiện;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị;

- Phương án đấu giá khả thi;

- Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá;

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 06/10/2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Yên kính mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT UBND thành  phố;

- Đài truyền thanh- truyền hình thành phố (Đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố);

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đông Giang

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào