Thông báo số 02/TB-TNMT: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan Tỉnh ủy, phường Đồng Tâm và 03 ô đất thuộc khu đất dịch vụ Xó Gọ, phường Liên Bảo

03/10/2017

 

UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
 
 

Số: 05 /TB-TNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Vĩnh Yên, ngày 2 tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc

khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan Tỉnh ủy, phường Đồng Tâm và

 03 ô đất thuộc khu đất dịch vụ Xó Gọ, phường Liên Bảo.

           

            Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2017;

            Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thành phố về việc giao đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên;

   Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất tại khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan Tỉnh Ủy, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên ;

Căn cứ  Quyết định số 2838 /QĐ-UBND ngày 08/8/2017của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất dịch vụ Xó Gọ, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên;

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 ô đất thuộc lô đất DV:02 khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan Tỉnh ủy, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên;

            Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất tại các khu đất thuộc xã Định Trung, phường Liên Bảo, phường Đồng Tâm và phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên;

            Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan Tỉnh ủy, phường Đồng Tâm và 03 ô đất thuộc khu đất dịch vụ Xó Gọ, phường Liên Bảo, cụ thể như sau:

            1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Vĩnh Yên, địa chỉ: Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

            - Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Yên, địa chỉ: Số 9, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

            2. Vị trí, diện tích, giá khởi điểm của ô đất đấu giá:

STT

Khu vực, vị trí

Tổng diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

I

Khu dân cư tự xây thuộc khối cơ quan tỉnh ủy, phường Đồng Tâm

1

Các ô đất tiếp giáp với mặt đường Lê Hồng Phong

200

 

 

Ô U 47; U 48

200

22.000.000

2

Các ô đất tiếp giáp đường Nguyễn Khoái

316

 

 

Ô A 10

110

17.000.000

 

O A 11; A 12

206

17.000.000

II

Khu đất dịch vụ Xó Gọ, phường Liên Bảo

1

Các ô đất tiếp giáp với ngõ 19 đường Trần Phú

215,1

 

 

Ô L74-2

84,8

14.000.000

 

Ô L75

130,3

12.000.000

2

Ô đất tiếp giáp 02 mặt đường

159,2

 

 

Ô L74-1

159,2

16.000.000

Tổng

890,3

 

            3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản.

            4. Hồ sơ đăng ký của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

            - Văn bản đề nghị được thực hiện;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị;

- Phương án đấu giá khả thi;

- Thu lao dịch vụ, chi phí đấu giá;

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/10/2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đông Giang

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào