Thông báo số 06/TB-TNMT, của phòng TN-MT thành phố: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 ô đất khu thuộc khu dân cư tự xây Làng Tiên; 03 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại phường Hội Hợp và 07 ô đất thuộc khu dân cư ....

08/10/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào