Thông báo số 267/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 V/v Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2018

11/12/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào