Thông báo số 14/TB-TNMT của phòng Tài nguyên và Môi trường V/v: Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 ô đất thuộc khu số 1, 06 ô đất thuộc khu số 3, 02 ô đất thuộc khu số 6 khu đất đấu giá QSD đất tại phương Khai Quang...

20/12/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào